Integritetspolicy och GDPR

Vi vill att du ska kunna känna dig säker på att vi behandlar dina personuppgifter på ett etisk, säkert och lagenligt sätt. Enligt gällande regler om integritet får personuppgifter endast behandlas för specifikt angivna syften och laglig grund.

Vår integritetspolicy beskriver hur dina personuppgifter behandlas, vilka personuppgifter vi behandlar, laglig grund för detta och hur länge uppgifterna sparas. Du får också information om dina rättigheter och vem hos oss du kan prata med om du har frågor kring, eller klagomål om vår hantering av personuppgifter.


VDG AB med arbetsställe UGL Gotland är personuppgiftsansvarig för den behandling som vi bestämmer över. Om du tecknar avtal med våra underleverantörer ansvarar de för behandlingen av dina perosnuppgifter. Det gäller även enstaka köp hos våra underleverantörer.


Vi uppmanar våra kunder att tar del av och förstå integritetspolicyn. Kontakta oss vid eventuella frågor.


Definition personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter genom vilka vi direkt eller indirekt kan identifiera dig, t.ex. ditt namn, ditt kundnummer, ditt telefonnummer eller din e-postadress. När du skickar e-post eller köper tjänster av oss skapas personuppgifter som kan identifiera dig.  

Behandling av personuppgifter

Allt vi gör med dina personuppgifter räknas enligt tillämpliga lagar som behandlingar. Det gäller oavsett om vi använder automatiserade system eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. Att endast läsa personuppgifter är också en behandling. Det gör vi till exempel om du ringer eller mejlar till oss och vill ha hjälp.

Personuppgifter vi behandlar

De personuppgifter som vi samlar in om dig utgörs av kunduppgifter. Vi samlar dock aldrig in personnummer. Exempel på kunduppgifter är namn, adress, e-postadress, telefonnummer och befattning. Kunduppgifter är även uppgifter om vilka tjänster du har avtalat eller köpt av oss. Vidare är kunduppgifter är även annan information som du lämnar till oss, till exempel särskilda önskemål vid måltider.

Vad uppgifterna används till

För att vi ska få behandla dina personuppgifter, krävs att vi har angivit ett uttryckligt och berättigat syfte med behandlingen. Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ursprungliga syftet. Utöver detta, måste vi ha stöd i lag, så kallad rättslig grund, för att få behandla personuppgifter.

De behandlingar av personuppgifter som vi utför, stöder vi på följande rättsliga grunder:

  1. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att ingå eller fullgöra avtal och ekonomiska transaktioner med dig.
  2. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse, t.ex. att spara personuppgifter för bokföringsändamål.
  3. Vi bedömer, efter en så kallad intresseavvägning, att våra intressen av att få behandla dina personuppgifter väger tyngre än din rätt till integritetsskydd, till exempel när vi behandlar dina personuppgifter för information, kunduppföljning, kundutvärderingar eller direktmarknadsföring.
  4. Du har givit ditt uttryckliga samtycke till behandlingen när du ingår köpavtal med oss. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Notera att om du återkallar ditt samtycke kanske vi inte kan fortsätta att tillhandahålla dig information på samma sätt som tidigare.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig behöver vi behandla och hantera dina personuppgifter. Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med vilken rättslig grund vi gör detta.

Tillhandahålla tjänster.

Vi behandlar även dina personuppgifter för att vi ska kunna leverera de produkter och tjänster som du har beställt och kunna hantera eventuella återköp och reklamationer. Vidare behandlar vi personuppgifter om dig för att kunna överföra samtal eller e-post för att kunna tillhandahålla uppdateringar.

Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska kunna identifiera dig som vår kund för kreditupplysningsändamål. Vi behöver även behandla dina personuppgifter för att kunna fakturera dig enligt avtal eller köp samt för att kunna vidta inkassoåtgärder om detta behövs för att säkerställa att vår fordran blir betald. Vi behandlar också dina personuppgifter för att vi ska kunna tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal och Berättigat intresse

Vårt berättigade intresse för denna behandling är att säkerställa att vi erhåller betalning enligt avtalet med dig.

Annan kommunikation om tjänster.

Vi behandlar personuppgifter i samband med annan kommunikation med dig, t.ex. för att tillhandahålla dig information om uppdateringar av våra produkter och tjänster. När du kontaktar oss behandlar vi personuppgifter om dig för att kunna hjälpa dig samt för att kunna hantera dina synpunkter. Vi behandlar även personuppgifter som vi får från dig när och om du har valt att svara på enkät- och kundnöjdhetsundersökningar som vi har skickat till dig eller som du tagit del av på annat sätt.  

Rättslig grund: Fullgörande av avtal och Berättigat intresse

Våra berättigade intressen för behandling av personuppgifter i enkät- och kundnöjdhetsundersökningar är att vi vill inhämta dina åsikter för att kunna förbättra våra tjänster och produkter. Våra berättigade intressen av att informera dig om uppdateringar av våra produkter och tjänster är att hålla dig informerad om nyaoch uppdaterade produkter och tjänster.

Direktmarknadsföring.

Vi behandlar personuppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. För att vi ska kunna göra detta använder vi dina personuppgifter (t.ex. din köphistorik) så att vi kan ta fram erbjudanden som är relevanta för just dig och dina behov. När vi riktar direkt marknadsföring till dig, sker detta både via brev, telefon, e-post och via vår hemsida. Om du inte vill ta emot direktmarknadsföring eller inte vill att vi tittar på dina uppgifter för detta ändamål meddelar du oss genom de kontaktvägar som erbjuds på våra hemsidor. För att bli bättre på att förstå våra kunders behov, kan vi även komma att sammanställa statistik, utifrån anonymiserade eller pseudonymiserade personuppgifter.

Rättslig grund: Berättigat intresse

Våra berättigande intressen för nämnda behandlingar är att vi ska kunna marknadsföra nya eller befintliga tjänster. Vi skickar dig endast information om produkter och tjänster som ligger inom avtalet med dig och som vi tror att du finner intressanta. I det fall avtal eller tidigare inköp saknas inhämtar vi separat samtycke från dig. Vi kommer aldrig att skicka information till dig om du valt att tacka nej till marknadsföring.

Efterlevnad av lagar.

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åvilar oss, t.ex. bokföringslagens krav på lagring av bokföringsmaterial. Vi behandlar även personuppgifter i syfte att kunna uppfylla kraven på lagring av uppgifter i reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, för att kunna lämna ut uppgifter till brottsbekämpande myndighet.  Vi behandlar även personuppgifter för att kunna lämna ut till SOS Alarm vid nödsamtal.

Fakturafinansiering.

Vi behandlar personuppgifter i syfte att refinansiera våra fakturor för att långsiktigt kunna tillhandahålla dig optimala produkter och tjänster med de bästa priserna.

Rättslig grund: Berättigat intresse

Insamling av uppgifter

Så länge sparas uppgifterna

Enligt Integritetslagstiftningen får vi inte spara personuppgifter om dig längre än vi behöver utifrån det syfte vi behandlar dem för. Vi sparar därför aldrig personuppgifter bara för att de är ”bra att ha” utan har alltid ett definierat syfte som har stöd i lag.

Eftersom de uppgifter som vi samlar in och som skapas när du använder våra produkter och tjänster behandlas för olika syften, sparas de också under olika lång tid. Det kan därför vara så att personuppgifter om dig, finns sparade i ett system men raderas i ett annat. Nedan beskriver vi några huvudregler för hur länge vi sparar personuppgifter.

Till vem lämnas uppgifterna ut?

I vissa situationer delar vi dina personuppgifter med andra. Nedan beskriver vi när och varför vi gör detta. Vi vill understryka att vi aldrig lämnar över dina personuppgifter om detta inte krävs för att vi ska kunna utföra någon av de behandlingar som anges ovan, vilka vi har ett syfte och som det finns laglig grund för. Vi säljer inte heller dina personuppgifter vidare till andra.

Leverantörer och andra personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning.

Vi anlitar flera olika leverantörer för att vi ska kunna tillhandahålla och utveckla våra produkter och tjänster samt ge dig anpassad och relevant information. Vi har till exempel hotelleverantörer och handledare som hjälper oss att genomföra våra åtaganden mot dig. Vidare använder vi oss av samarbetspartners för både distribution och fakturering, för att vi ska kunna tillhandahålla dig dina produkter och tjänster, hantera eventuella fel och returer samt för att fakturera dig.

När vi använder oss av leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, tecknar vi alltid personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören. Personuppgiftsbiträdesavtalen anger att leverantören (personuppgiftsbiträdet) endast får behandla personuppgifter för ändamål som vi bestämmer och på särskilda instruktioner från oss. Våra leverantörer får alltså inte göra någonting med dina personuppgifter som vi inte uttryckligen talat om för dem att de ska göra. Vi ställer även krav på att leverantörens hantering av personuppgifter ska vara säker och korrekt.

Myndigheter och Räddningstjänst.

Vi lämnar ut dina personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter enligt lag och myndighetsbeslut samt till polis och räddningstjänst vid samtal till SOS Alarm.

Dina rättigheter.

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Sådan information får du i denna integritetspolicy. Om du har ytterligare frågor om vår behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss genom vår hemsida. Du finner kontaktuppgifter längst ner på denna sida och alla andra websidor hos oss.

Utöver rätt till information, har du även andra rättigheter i relation till dina personuppgifter. Du kan t.ex. påverka vår behandling genom att begära utdrag, rättelse, radering och begränsning. Du har även rätt att invända mot viss behandling som vi utför samt begära ut dina personuppgifter eller begära att de flyttas.

Du kan läsa mer om respektive rättighet här nedan.

Rätt till tillgång.

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, måste en begäran om registerutdrag göras skriftligen och undertecknas av dig. Med begäran ska även följa en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling.

När du skickar din begäran, är det bra att du specifikt anger vilka uppgifter du är intresserad av, t.ex avtalshandlingar, noteringar i kundservice, chatthistorik eller liknande. På så sätt kan vi ge dig den information som är mest relevant för dig.

Om du skickar flera begäran om registerutdrag, kan vi komma att ta ut en avgift. Registerutdraget kommer att skickas till dig inom 30 dagar från det att vi tog emot begäran. Om utdraget är omfattande så att vi behöver mer tid eller om vi av någon anledning inte kan genomföra din begäran, meddelar vi dig detta.

För att begära ett registerutdrag, vänligen skicka ett brev till oss där du anger vilka uppgifter du är intresserad av, ditt namn och personnummer, din adress och en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling. Vi skickar registerutdraget till din folkbokföringsadress

Vänligen skicka din begäran till

VDG AB
c/o Mats Skoglund
Västra Skansgatan 9 c
413 02 Göteborg

Rätt till rättelse.

Det är vårt ansvar att se till att de personuppgifter som vi och våra leverantörer behandlar är korrekta och relevanta. Vi vårdar därför systematiskt våra register och uppdaterar adressuppgifter och liknande information om dig så att vi alltid ska ha rätt uppgifter. Om du uppmärksammar att de uppgifter vi har om dig är felaktiga eller om vi saknar viktig information, har du rätt att få dina uppgifter rättade. Vi är tacksamma för att du hjälper oss med detta. Kontakta oss genom hemsidan.

Enkla uppgifter rättar vi normalt utan övervägande men ibland kan vi behöva analysera din begäran och för att se om vi håller med. Om vi uppdaterar dina uppgifter på din begäran, kommer vi att informera eventuella leverantörer och samarbetspartners som vi lämnat ut uppgifterna till om att uppgifterna har rättats. Vi gör dock inte detta om det är omöjligt eller kräver en mycket stor arbetsinsats. Om du begär det, informerar vi även dig om vem eller vilka rättelsen har lämnats ut till.

Rätt till radering.

Vi sparar dina Kunduppgifter så länge som du är kund hos oss. När avtalet mellan oss har upphört raderas de (eller anonymiseras) inom 24 månader, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (exempelvis enligt bokföringslagen).

Du har rätt att begära att vi raderar personuppgifter i följande situationer:

Eftersom det är viktigt att vi inte raderar fel persons uppgifter, ska en begäran om radering göras skriftligen och undertecknas av dig. Med begäran ska även följa ditt namn och personnummer, din adress och en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling.

Vänligen skicka din begäran till

VDG AB
c/o Mats Skoglund
Västra Skansgatan 9 c
413 02 Göteborg

När vi får din begäran, kommer vi att göra en bedömning om det finns skäl att radera dina personuppgifter och vi kommer att meddela dig vilken bedömning vi gör. Om vi raderar dina uppgifter på din begäran, kommer vi informera eventuella leverantörer och samarbetspartners som vi lämnat ut uppgifterna till om att uppgifterna har raderats. Vi gör dock inte detta om det är omöjligt eller kräver en mycket stor arbetsinsats.

Rätt till begränsning av behandling.

Börjar gälla från och med 25 maj 2018
Du har rätt att i vissa fall kräva att den behandling av dina personuppgifter vi gör ska begränsas. Med begränsning menas att personuppgifterna kommer markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds.

Eftersom det är viktigt att vi inte begränsar behandlingen av fel persons uppgifter, ska en begäran om begräsning göras skriftligen och undertecknas av dig. Med begäran ska även följa ditt personnummer, ditt namn och en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling.

Vänligen skicka din begäran till

VDG AB
c/o Mats Skoglund
Västra Skansgatan 9 c
413 02 Göteborg

Rätt till invändning.

Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. I så fall behöver du skriftligen specificera vilken behandling du invänder mot. Vid sådan invändning får vi endast fortsätta utföra behandlingen om vi kan visa att det finns tvingande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen.

Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Eftersom det är viktigt för oss att veta att vi kommunicerar med rätt person, ber vi dig att göra din invändning skriftligen och att du undertecknar den. Med begäran ska även följa ditt personnummer, ditt namn och en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling.

Vänligen skicka din begäran till

VDG AB
c/o Mats Skoglund
Västra Skansgatan 9 c
413 02 Göteborg

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande integritetsskyddsregler bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål. I vissa ärenden som rör trafikuppgifter, kan du även vända dig till Post- och Telestyrelsen.

Skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande integritetsskyddsregler kan du ha rätt till skadestånd. I sådana fall kan du, efter en skriftlig begäran, begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol.

KONTAKT

Har du frågor? Hör av dig!

Toftagården
Spireavägen 14
Gotlands Tofta
Tel: 070- 747 07 37 (Kursledningen)
Tel: 0498- 29 70 00 (Receptionen)
Uppfattat
Vi använder kakor (cookies) för bästa funktion och upplevelse. Mer information.